RON

Altă sumă

Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Rezumatul donației:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Donation Total

Donation Total: 10,00 RON

Activități, Proiect GAL

Lansarea proiectului „Sprijin pregătitor pentru înființare GAL Dej și realizare SDL”

Comunicat de presă

Dej 04/09/2017

 

LANSAREA PROIECTULUI

“Sprijin pregătitor pentru înființare GAL <Dej> și realizare SDL”

 

    Municipiul Dej în parteneriat cu S.C. LVA TRAINING CAMP SRL şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca Filiala Dej anunţă începerea proiectului “Sprijin pregătitor pentru înființare GAL <Dej> și realizare SDL”.

    Proiectul este cofinanţat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020; Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

    Durata de implementare a proiectului este 4 luni în perioada 16.08.2017 – 13.11.2017.

    Valoarea totala a proiectului este de 222.243,64 lei.

    Obiectivul general al proiectului are în vedere realizarea unui parteneriat public-privat prin care să se atingă obiectivele propuse ulterior prin SDL. Obiectivele noului instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 -Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) – sunt combaterea saraciei şi a excluziunii sociale de la nivel urban. Aşadar, obiectivul general vizeaza şi abordarea DLRC mobilizarea şi implicarea comunităţii dezavantajate şi a organizaţiilor locale, de la nivel urban, pentru a face paşii concreţi spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil şi mai favorabil incluziunii, în concordanţă cu Strategia Europa 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Înfiinţarea noului GAL conform cerinţelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020.

2. Analiza diagnostic a nevoilor şi problemelor populaţiei din zonele din teritoriul SDL, în special a ZUM pe care GAL va încerca să le soluţioneze prin SDL. Realizarea unui Studiu de referinţă.

3. Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL.

4. Elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala.

Proiect cofinantat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Detalii suplimentare se pot obţine de la Avramoni Emilia-Ioana, Manager de proiect – tel 0744533146 si la sediul Muncipiului Dej din Str. 1 MAI, Nr. 2, Municipiul Dej, județul Cluj.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.