Finalizarea proiectului

Dej 04/12/2017

 

FINALIZAREA PROIECTULUI

„Sprijin pregătitor pentru înființare GAL <<Dej>> și realizare SDL”

 

         Municipiul Dej în parteneriat cu S.C. LVA TRAINING CAMP SRL şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca Filiala Dej anunţă finalizarea proiectului „Sprijin pregătitor pentru înființare GAL <<Dej>> și realizare SDL”.

         Proiectul a fost cofinanţat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020; Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii; Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

         Durata de implementare a proiectului a fost de 3 luni si 19 zile luni în perioada 16.08.2017 –04.12.2017.

         Valoarea totală a proiectuluia fost de 222.243,64 lei.

         Obiectivul general al proiectuluia avut în vedere realizarea unui parteneriat public-privat prin care să se atingă obiectivele propuse ulterior prin SDL. Obiectivele noului instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 -Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) – sunt combaterea saraciei şi a excluziunii sociale de la nivel urban. Aşadar, obiectivul general vizează şi abordarea DLRC mobilizarea şi implicarea comunităţii dezavantajate şi a organizaţiilor locale, de la nivel urban, pentru a face paşii concreţi spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil şi mai favorabil incluziunii, în concordanţă cu Strategia Europa 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Înfiinţarea noului GAL conform cerinţelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020.
  2. Analiza diagnostic a nevoilor şi problemelor populaţiei din zonele din teritoriul SDL, în special a ZUM pe care GAL va încerca să le soluţioneze prin SDL. Realizarea unui Studiu de referinţă.
  3. Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL.
  4. Elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala.

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.